Praktyki ponadprogramowe

Drogi Studencie/Absolwencie UR!

Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną zgodną z kierunkiem studiów lub z całkiem inną dziedziną, zweryfikować swoje zawodowe zainteresowania, sprawdzić siebie w sytuacjach zawodowych, poznać potencjalnego pracodawcę, zyskać przygotowanie do procedur rekrutacyjnych i selekcyjnych w przyszłości – Biuro Karier UR daje Ci taką szansę!!! Jako student/absolwent UR przez cały okres trwania studiów oraz po ich zakończeniu masz możliwość odbycia nieograniczonej ilości praktyk dobrowolnych-bezpłatnych. Tylko od Ciebie zależy gdzie odbędziesz swoją praktykę (sam znajdujesz sobie pracodawcę), jak ona będzie przebiegać i ile się na niej nauczysz (wszelkie warunki dotyczące przebiegu programu praktyki uzgadniasz z pracodawcą samodzielnie). Dzięki temu Twoje CV pod koniec studiów może wyglądać naprawdę imponująco!! Większość firm/instytucji potrzebuje umowy zawartej między jej reprezentantem a reprezentantem Uniwersytetu. Taką umowę sporządza dla Ciebie Biuro Karier UR.

 

 

 

Informujemy, iż  zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.03.2015r. , z dniem 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie nowy Regulamin w sprawie organizacji i zasad odbywania ponadprogramowych praktyk studenckich/absolwenckich organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Prosimy wszystkich studentów/absolwentów chcących odbywać ponadprogramowe praktyki o zapoznanie się z jego treścią.

 

Oto najważniejsze jego postanowienia:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwane dalej „Biurem Karier” organizuje ponadprogramowe i nieodpłatne praktyki studenckie/absolwenckie, zwane dalej „praktykami”.

2. Umowę o prowadzenie praktyk zwaną dalej „porozumieniem” zawiera Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

3. W szczególnych sytuacjach osobą upoważnioną przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego do podpisywania umów określonych
w ust. 2 jest Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego

4. Umowy są zawierane z podmiotami gospodarczymi, organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami i placówkami oświatowymi, kulturalnymi, zwanymi dalej „Firmą/Instytucją”.

5. Praktyki mogą odbywać się również w Firmach/Instytucjach zagranicznych.

6. Osoby w trakcie odbywania praktyk zapoznają się z pracą w danej Firmie/Instytucji, jej zadaniami oraz celami, a także strukturą organizacyjną. Ma to na celu skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką.

7. Nadzór dydaktyczno – wychowawczo - organizacyjny nad praktyką sprawuje opiekun praktyki, wyznaczony przez osobę reprezentującą zakład pracy.

8. Firma/instytucja zobowiązana jest do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki.

9. Opiekunowie praktyk za nadzór nad praktyką nie otrzymują żadnego wynagrodzenia ze strony Uczelni.

 

§ 2 Organizacja i przebieg praktyk

1. Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania nie może być krótszy niż 1 miesiąc, a minimalna liczba godzin nie może być mniejsza niż 60 h.

2. Ilość ponadprogramowych/ bezpłatnych praktyk jest nieograniczona.

3. Praktyki się nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do
i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Praktykant samodzielnie znajduje i wskazuje Firmę/Instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę.

5. Praktykant podlega opiekunowi praktyk wyznaczonemu przez osobę reprezentującą zakład pracy. Opiekun zapewnia studentowi odpowiednie miejsce pracy oraz zaznajamia go z obowiązującymi przepisami.

6. Osoby zainteresowane odbyciem praktyki zobowiązane są do zgłoszenia planowanej praktyki w Biurze Karier na co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem poprzez osobiste złożenie w Biurze Karier następujących dokumentów:

a) formularz wypełniony przez pracodawcę, stanowiący załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu (dostępny także na stronie internetowej lub bezpośrednio w Biurze Karier),

b) ksero legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów,

c) oryginał dowodu ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

d) oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z Regulaminem praktyk według wzoru zawartego w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.

W takiej sytuacji oryginały należy przedłożyć najpóźniej w dniu odebrania podpisanego porozumienia o rozpoczęciu praktyki.

8. Niedotrzymanie terminu o którym mowa w  ust.6 oraz dostarczenie niekompletnej lub niepoprawnie wypełnionej dokumentacji skutkuje odmową jej przyjęcia.

9. O terminie podpisania i odebrania porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 2 kandydat jest informowany telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

10. Student/Absolwent odbiera w Biurze Karier podpisane przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia porozumienie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i dostarcza je Firmie/Instytucji w  celu ich podpisania.

11. Firma/instytucja potwierdza odbycie praktyk poprzez wystawienie Zaświadczenia o ukończeniu praktyki, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Rozporządzenia.

12. Zaświadczenie, o którym mowa w §2 ust. 11 musi zostać doręczone wraz z Porozumieniem, o którym mowa w §1 ust.2 podpisanym przez pracodawcę oraz osobę odbywającą praktykę w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia praktyki.

13. Po zakończeniu praktyki Student/Absolwent wypełnia w Biurze Karier krótką, anonimową ankietę ewaluacyjną dotyczącą przebiegu i oceny praktyki.

 

§ 3 Prawa i obowiązki stron porozumienia w związku z odbywaniem praktyk

  1. Student/Absolwent zobowiązuje się do:

a)    zapoznania się z Regulaminem ponadprogramowych praktyk studenckich/absolwenckich,

b)    ubezpieczenia na czas trwania praktyki, jeśli takowego nie posiada,

c)    zrealizowania wymaganego minimalnego wymiaru czasowego odbywania praktyki określonego w § 2 ust. 1.

d)    sumiennego realizowania ustalonego programu praktyki, respektując jednocześnie zasady obowiązujące w Firmie/Instytucji, w której Student/Absolwent odbywa praktyki jak również przestrzegania dyscypliny oraz regulaminu pracy,

e)    pokrycia kosztów transportu z miejsca stałego zamieszkania lub siedziby uczelni do miejsca odbywania praktyki,

f)     godnego reprezentowania Uczelni w Firmie/Instytucji, w której jest odbywana praktyka,

g)    poinformowania Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego o podjęciu zatrudnienia po zakończeniu ponadprogramowej praktyki studenckiej/absolwenckiej.

 

2. Firma/Instytucja zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki, a w szczególności:

a)    ustalenia w porozumieniu ze studentem/absolwentem, zadowalającego obie strony programu praktyki,

b)    wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyk,

c)    zapoznania studenta/absolwenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie informacji niejawnych,

d)    nadzoru nad wykonywaniem przez studenta/absolwenta zadań wynikających z programu praktyk,

e)    sporządzenia oraz wydania studentowi/absolwentowi Zaświadczenia po ukończeniu praktyki,

f)     poinformowania Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego o zatrudnieniu praktykanta po zakończeniu ponadprogramowej praktyki studenckiej/absolwenckiej.

 

3.  Biuro Karier UR zobowiązuje się do:

a)    weryfikacji, czy osoba ubiegająca się o praktykę ponadprogramową posiada status studenta/absolwenta UR,

b)    weryfikacji, czy osoba ubiegająca się o praktykę ponadprogramową została ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

 

4. Firmie/Instytucji przysługuje prawo wycofania zgody na realizację praktyki przez studenta/absolwenta w trakcie jej odbywania. O podjęciu powyższej decyzji
      wraz z podaniem przyczyny niezwłocznie zostanie poinformowane Biuro Karier UR.

5.  Studentowi/Absolwentowi przysługuje prawo rezygnacji z realizacji praktyki w danej Firmie/Instytucji w trakcie jej odbywania. O podjęciu powyższej decyzji wraz z podaniem przyczyny student/absolwent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Firmę/Instytucję oraz Biuro Karier UR w formie pisemnej.

6.  Firmie/Instytucji przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z podaniem przyczyny w każdym momencie trwania porozumienia, o czym niezwłocznie zostanie  poinformowane Biuro Karier UR oraz student/absolwent.

7.  Biuro Karier UR ma prawo rozwiązania porozumienia z podaniem przyczyny w każdym momencie trwania porozumienia, o czym niezwłocznie zostanie   poinformowana Firma/Instytucja oraz student/absolwent.

8.  Biuro Karier zastrzega sobie możliwość skontrolowania, czy student/absolwent w wyznaczonym terminie rzeczywiście odbywa praktykę.

 

§ 4 Praktyki w Firmach/Instytucjach zagranicznych

1. Zgodę na odbycie praktyki zagranicznej wydaje Prorektor ds. Studenckich
i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. Jeśli porozumienie w sprawie organizacji ponadprogramowych praktyk (załącznik nr 2) będzie wymagało tłumaczenia z języka polskiego na język obcy inny niż język angielski (bądź odwrotnie), koszty tłumaczenia ponosi student/absolwent. Przetłumaczone porozumienie musi mieć pieczęć tłumacza przysięgłego na każdej stronie.

3. Każda ze stron porozumienia otrzymuje po 2 egzemplarze porozumienia: pierwszy egzemplarz w języku polskim, drugi – w języku obcym.

4. Student/Absolwent jest zobowiązany do pobrania z NFZ formularzy niezbędnych do późniejszego ubiegania się o pomoc medyczną na terenie kraju do którego udaje się na praktykę.

5. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają odpowiednio wszystkie przepisy ujęte w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego nie bierze odpowiedzialności za treść umów/porozumień zawieranych indywidualnie pomiędzy Firmą/Instytucją
a studentami/absolwentami.

2.  Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego nie bierze odpowiedzialności oraz nie ponosi kosztów z tytułu szkód wynikłych z zamierzonego lub niezamierzonego działania studenta/absolwenta.

3.   W sprawach szczególnych nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4.  Wszelkie spory, które nie będą mogły być załatwione na drodze polubownej, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Firmy/Instytucji.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Wiedz ,że……..

świadome i efektywne wykorzystanie czasu praktyk nie tylko wzbogaci Twoje CV, ale przede wszystkim pozwoli Ci na zetknięcie z rzeczywistością zawodową, skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz w znacznym stopniu ułatwi Ci w przyszłości poruszanie się po rynku pracy. Warto zatem już dziś wziąć pod rozwagę miejsce odbywania praktyki pod kątem tego, co chcesz z niej wynieść, jakie umiejętności są Ci potrzebne, jak odbywanie właśnie tej a nie innej praktyki wpisuje się w Twój plan rozwoju zawodowego???

 

Pamiętaj, to jak pokierujesz swoją karierą zależy tylko od Ciebie !!!!!!

 

 

Więcej informacji można uzyskać od pon. do pt. w godzinach 8.00 -15.00 u Pana mgr Pawła Krajewskiego

tel: 17 872 10 27

e-mail: pawelkrajewski@ur.edu.pl

 

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE

WZÓR POROZUMIENIA

WZÓR POROZUMIENIA - W JĘZYKU ANGIELSKIM

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYK

 

Najnowsze oferty

Stażysta

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: OFERTA-19/06/2018/4496