Badanie losów zawodowych absolwentów

Biuro Karier UR zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych licencjackich/inżynierskich i magisterskich o wypełnienie i podpisanie  zamieszczonego poniżej formularza i dostarczenie go wraz z kartą obiegową do Biura Karier. Dzięki temu każdy kończący studia student otrzyma podpis na karcie obiegowej od ręki:). Podbijając kartę obiegową należy okazać legitymację studencką lub dowód osobisty.

 

 

 

Dziękujemy!

 

 


Raporty z Badania Losów Zawodowych Absolwentów:

 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

    

  

Charakterystyka Badania Losów Zawodowych

Absolwentów na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), nałożyła na uczelnie wyższe obowiązek monitoringu losów zawodowych absolwentów. W związku z tym, wychodząc naprzeciw wymaganiom jakie nałożył na uczelnie wyższe art. 13a znowelizowanej ustawy oraz rzeczywistemu zapotrzebowaniu Uniwersytetu Rzeszowskiego na informację zwrotną związaną z sytuacją absolwentów na rynku pracy, Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego uruchomiło badanie losów zawodowych absolwentów w 2010 roku.

W świetle kolejnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, od 1 października 2014 r. zadanie monitoringu losów zawodowych absolwentów jest realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pomimo tego obowiązku, nałożony przez nowelizację art. 13b pkt. 12 ustawy mówi, iż uczelnie będą mogły nadal prowadzić własne, autorskie badania losów absolwentów.

Ponieważ badanie losów zawodowych absolwentów jest uważane przez Uniwersytet Rzeszowski za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy, Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego, pomimo zniesienia takiego obowiązku, będzie nadal prowadzić monitoring losów zawodowych swoich absolwentów, którego celem będzie dostarczanie użytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale także kandydatom na studia.

Do powyższego działania Biuro Karier jest upoważnione na podstawie § 22 ust 4 Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 186/09/2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz § 2 Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 86/2011 w sprawie określenia wzorów ankiet funkcjonujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Badanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury uczelni, poczynając od 2010 roku. Badanie rocznika 2010 (absolwenci roku 2009/2010) miało charakter pilotażowy.

Sytuacja zawodowa badana jest po roku, trzech oraz pięciu latach od złożenia egzaminu dyplomowego.

 

Cele badania

Głównym celem badania jest dostarczenie informacji o potrzebach dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do wymogów rynku pracy.

 

Główne pojęcia

 • Absolwent– osoba która zakończyła studia I, II stopnia oraz/lub jednolite studia magisterskie.
  • Przez zakończenie studiów rozumie się zdanie egzaminu odpowiedniego dla danego rodzaju studiów (odpowiednio egzaminu licencjackiego, inżynierskiego, magisterskiego).
  • Absolwent badanego rocznika – absolwent który złożył egzamin magisterski, inżynierski lub licencjacki w okresie pomiędzy dniem 1 grudnia roku poprzedniego, a 30 listopada danego roku.
 • Losy zawodowe– definiowane są jako droga zawodowa osób kończących studia wyższe.

 

Populacja badawcza

 

Badaniem objęci są absolwenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W założeniu badanie ma charakter wyczerpujący (pełny). W praktyce jednak nie spełnione jest założenie badania pełnej populacji absolwentów, gdyż duża liczba studentów nie wypełniła dokumentu z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby badania.

 

Metodyka zbierania danych


Zastosowano metodę panelową, pozwalającą na uchwycenie dynamiki zmian karier zawodowych absolwentów. Założenie te realizuje czteroetapowy cykl realizacji badań:

 

ETAP 1 – Pomiar początkowy

 

•         Rozdanie każdemu absolwentowi UR formularza osobowego wraz z wyrażeniem zgody na: udział w badaniu losów zawodowych absolwentów UR oraz na przetwarzanie w tym celu ich danych osobowy

•         Rozdanie absolwentom UR, którzy wyrazili chęć udziału w badaniu ankiety w celu zebrania podstawowych informacji na temat ich aktywności zawodowej i społecznej podejmowanej podczas studiów oraz dalszych planów edukacyjnych i zawodowych

•         Utworzenie bazy danych absolwentów  biorących udział w badaniu.

•         Opracowanie zabranych danych.

•         Przygotowanie raportu wstępnego.

 

ETAP 2 - Badanie CAWI i CATI po roku

 

•         Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co najmniej 12 miesiącach od daty ukończenia przez nie studiów. Badanie zostanie przeprowadzone za pomocą systemu CATI-SUPPORT  (ankieta internetowa).

•         Rozesłanie przypomnień z prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które  nie odesłały otrzymanego kwestionariusza.

•         Podjęcie próby kontaktu telefonicznego z osobami, które nie odpowiedziały na ankietę  internetową pomimo otrzymanej wiadomości z przypomnieniem.

•         Opracowanie zebranych danych.

•         Przygotowanie raportu cząstkowego.

 

ETAP 3 - Badanie CAWI i CATI po 3 latach

 

•         Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co najmniej 36 miesiącach od daty ukończenia przez nie studiów. Badanie zostanie przeprowadzone za pomocą sytemu CATI-SUPPORT (ankieta internetowa).

•         Rozesłanie przypomnień z prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które nie odesłały otrzymanego kwestionariusza.

•         Podjęcie próby kontaktu telefonicznego z osobami, które nie odpowiedziały na ankietę  internetową pomimo otrzymanej wiadomości z przypomnieniem.

•         Opracowanie zebranych danych.

•         Przygotowanie raportu cząstkowego.

 

ETAP 4 - Badanie CAWI i CATI po 5 latach

 

•         Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co najmniej 60 miesiącach od daty ukończenie przez nie studiów. Badanie zostanie przeprowadzone za pomocą sytemu CATI-SUPPORT (ankieta internetowa).

•         Rozesłanie przypomnień z prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które nie odesłały otrzymanego kwestionariusza.

•         Podjęcie próby kontaktu telefonicznego z osobami, które nie odpowiedziały na ankietę  internetową pomimo otrzymanej wiadomości z przypomnieniem.

•         Opracowanie zebranych danych.

•         Przygotowanie raportu cząstkowego.

 

Zagadnienia badawcze

 

ETAP 1 - pomiar początkowy koncentruje się m. in. na:

 • określeniu planów edukacyjnych studentów/absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • charakterystyce aktywności społecznej i zawodowej studentów/absolwentów podejmowanej w trakcie studiów,
 • wskazaniu planów studentów/absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczących założenia działalności gospodarczej,
 • określeniu zadowolenia/niezadowolenia z ukończonego kierunku studiów.

 

 

ETAP 2, 3 i 4 składają się z części ogólnej i bloków tematycznych skierowanych do osób kontynuujących naukę, pozostających bez zatrudnienia oraz osób pracujących najemnie
i prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

Część ogólna odnosi się m. in. do:

 • oceny ukończonego kierunku studiów,
 • wskazania braków w kształceniu,
 • określenia aktualnego statusu na rynku pracy,
 • poszukiwania pracy poza województwem podkarpackim,
 • doświadczeń związanych z pracą za granicą.

 

Zagadnienia dla osób podejmujących pracę najemną i prowadzących własną działalność gospodarczą skupiają się m. in. na:

 • określeniu ilości miejsc pracy, w której do tej pory pracowali absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • charakterystyce obecnego miejsca pracy,
 • przyczynach zakładania własnej działalności gospodarczej i jej charakterystyce.

 

Problematyka dla osób bezrobotnych odnosi się m. in. do:

 • wskazania kierunków, z jakich absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego najczęściej nie posiadają pracy,
 • określenia czasu pozostawania bez zatrudnienia,
 • ujęcia aktywności w poszukiwaniu pracy absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego pozostających bez zatrudnienia.

 

Kwestie podejmowane w części dla osób podejmujących naukę koncentrują się m. in. na:

 • motywach kontynuowania nauki,
 • określeniu profilu kontynuowanej nauki (kierunek, forma).

Najnowsze oferty