Ulga na start dla przedsiębiorców - najważniejsze informacje

Data aktualności: 10-08-2018

Ulga na start dla przedsiębiorców - najważniejsze informacje

Ulga na start - podstawa prawna


Ulga na start została opisana w art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców. W myśl tego przepisu przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

 

Jak założyć własną działalność gospodarczą?


W tym miejscu trzeba zauważyć, że zgodnie z aktualnymi regulacjami osoby prowadzące pozarolniczą działalność, jeśli nie mają innych tytułów do ubezpieczeń, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansują w całości z własnych środków. Nowa ulga na start stanowi zatem wyłom od powyższej reguły.

Dotychczasowa powinność opłacania składek na ubezpieczenie była dla początkujących podatników bardzo dotkliwa, wpłat do ZUS należało bowiem dokonywać nawet pomimo braku wygenerowania jakiegokolwiek zysku. Jak powszechnie wiadomo, w pierwszej fazie działalności przedsiębiorstwa niewiele osób potrafiło osiągnąć same zyski.

Mając na uwadze powyższe problemy, zdecydowano się na wprowadzenie czasowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, ponieważ początkowo firmy ponoszą znaczne nakłady finansowe i koszty, zanim w ogóle dojdzie do wypracowania pierwszego dochodu.

Omówienie warunków zwolnienia


Szczegółowa analiza nowego przepisu prowadzi do wniosku, że z preferencji będą mogły skorzystać wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które:

podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy;

podejmują ponownie działalność gospodarczą po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;

nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w okresie od grudnia 2016 r. do lipca 2017 r. Teraz planuje na nowo otworzyć firmę od maja 2018 r. Z uwagi na fakt, że w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadził działalność gospodarczą, nie ma prawa do skorzystania z ulgi na start.

Warto również podkreślić, że ulga na start dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. W rezultacie przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejną ważną kwestią jest zwrócenie uwagi, iż ulga ma charakter uprawnienia, a nie obowiązku, co oznacza, że dany przedsiębiorca w każdym czasie może z niej dobrowolnie zrezygnować i zgłosić swoją działalność do ubezpieczenia społecznego.

Dodatkowo nowy przepis wskazuje, że opisywana preferencja nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność gospodarczą, podlegają ubezpieczeniu na podstawie przepisów ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Konsekwencje dalszego prowadzenia działalności gospodarczej
Przedsiębiorca, który po upływie 6-miesięcznego okresu karencji zdecyduje się na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, ma możliwość skorzystania z dotychczasowych ułatwień. Chodzi mianowicie o tzw. mały ZUS. Ideą tej preferencji jest obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne przez okres kolejnych 24 miesięcy.

W przypadku tej ulgi minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a jeśli przedsiębiorca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – także składki na ubezpieczenie chorobowe, może stanowić kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W konsekwencji łączny okres preferencji, obejmujący zwolnienie oraz obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, może wynosić aż 30 miesięcy.

Przykład 2.

Przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność gospodarczą w czerwcu 2018 r. Spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi na start. Po tym okresie planuje przejść na „mały ZUS”. Sumaryczny okres ulg w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne będzie trwał aż do listopada 2020 r.

Przedstawiona ulga na start zacznie obowiązywać od 30 kwietnia 2018 r.

 


Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-najwazniejsze-informacje

Lista aktualności

Najnowsze oferty