ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Data aktualności: 23-07-2018

Rozwiązanie umowy o pracę powoduje ustanie stosunku pracy. Jednym ze sposobów rozwiązania zatrudnienia jest wypowiedzenie. Jednak może ono przyjąć różne formy w zależności od rodzaju umowy. Sprawdź, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę!

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Każda ze stron umowy o pracę zawartej na okres próbny, określony lub nieokreślony może rozwiązać ją za wypowiedzeniem.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od następujących czynników: rodzaju zawartej umowy, czasu, na który została zawarta umowa - dotyczy to szczególnie umów terminowych, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy - ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zmiana kodeksu pracy dotycząca okresów wypowiedzenia

22 lutego 2016 roku weszły w życie zmiany Kodeksu pracy, które zmieniły dotychczasowe ustalenia okresów wypowiedzenia. Aktualnie przy ustaleniu obowiązującego okresu wypowiedzenia, w pierwszej kolejności należny ustalić czy pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny czy na czas określony/nieokreślony. Następnie należy ustalić ile czasu trwa rozwiązywana umowa. W ten sposób zostanie ustalony okres wypowiedzenia, który obowiązuje podczas wypowiedzenia umowy o pracę.

Poniża tabela przedstawia aktualne okresy wypowiedzenia uowy o pracę ze względu na rodzaj umowy i długość jej trwania:

 

 

* W przypadku wypowiadania umów na czas nieokreślony można je rozwiązać jedynie w określonych sytuacjach, z podaniem konkretnej przyczyny rozwiązania umowy.

Okresy wypowiedzenia przewidziane w kodeksie pracy są okresami minimalnymi i nie mogą zostać skrócone. Jeżeli w okresie wypowiedzenia, podczas którego pracownik pozostaje w stosunku pracy, nabędzie prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, to stosuje się dłuższy okres wypowiedzenia. Do okresu zatrudnienia zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy niezależnie od przerw występujących w tym zatrudnieniu. Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy nie ma znaczenia, czy pracownik pozostaje w zatrudnieniu w pełnym, czy też w niepełnym wymiarze czasu pracy.Należy również pamiętać, że czas trwania choroby, urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego jest dla pracownika okresem zatrudnienia i w dniu jego zakończenia podlega on wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze - w tym okres wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę

Sposób ustalenia momentu rozpoczęcia i zakończenia okresu wypowiedzenia zależy od tego, czy okres wypowiedzenia jest wyznaczony w dniach, tygodniach czy miesiącach.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w miesiącach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w tygodniach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występująca po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w dniach

Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Warto pamiętać, iż 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na okres próbny, trwający do dwóch tygodni. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami. Sobota (o ile nie jest świętem ustawowym) zalicza się do dni roboczych.

 

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-okres-wypowiedzenia-umowy-o-prace

 

Lista aktualności

Najnowsze oferty