UMOWA O PRACĘ

Data aktualności: 23-07-2018

Umowa o pracę dokumentuje nawiązanie stosunku pracy, a przez nawiązanie stosunku pracy rozumie się zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Powinna być ona sporządzona rzetelnie i zgodnie z wymogami jakie nakreśla Kodeks pracy. W poprawnie sporządzonej umowie o pracę powinny znaleźć się elementy opisane poniżej.

Umowa o pracę - stronyJak każda umowa, tak też umowa o pracę powinna jasno określać strony umowy. Obowiązkowo powinny znaleźć się dane pracodawcy (nazwa firmy, NIP, adres siedziby, wpis do KRS/CEIDG, a także imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę) oraz dane pracownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania).

Rodzaj umowy o pracę

Od 22 lutego 2016 r. Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje umów o pracę:

  • umowa o pracę na czas nieokreślony,
  • umowa o pracę na czas określony,
  • umowa o pracę na okres próbny.

Należy tu zaznaczyć, że z obrotu gospodarczego wycofane zostały 2 rodzaje umów o pracę: umowa na czas wykonywania określonej pracy i umowa o pracę na zastępstwo.

Ważna zmiana, która również weszła w tym czasie, wprowadziła przepis stanowiący, że umowę o pracę zawartą na okres próbny, nieprzekraczającą 3 miesiący, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Co prawda takiego celu nie wpisuje się w umowie o pracę, jednakże należy mieć na uwadze, że takie znaczenie zostało przypisane umowie o pracę zawartej na okres próbny.

 

Umowa o pracę - termin rozpoczęcia pracy

Kolejnym z elementów jaki musi się pojawić w umowie o pracę jest termin rozpoczęcia pracy, który de facto może być inny niż data podpisania tej umowy.

 

Warunki pracy i płacy w umowie o pracę.

 

Rodzaj pracy

Stanowi kluczową kwestię, informuje bowiem pracownika, czym będzie się zajmował w podjętej pracy. To zwykle pracodawca wskazuje tu czynności i zadania jakie będą obowiązkiem zatrudnionego pracownika.

 

Miejsce wykonywania pracy

Umowa powinna zawierać informację na temat tego, gdzie pracownik będzie zobowiązany wykonywać pracę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r. miejsce powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.W umowie nie wystarczy podać samej wielkości wynagrodzenia za pracę. Należy dodatkowo wskazać poszczególne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze może być bowiem uzupełniane premiami lub nagrodami dodatkowymi, co należałoby określić w umowie o pracę.

 

Wymiar czasu pracy

Umowa powinna określać wymiar czasu pracy. Może być on wskazany godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak również poprzez określenie trybu, np. zmianowy. Przy zatrudnieniu pracownika na pełny etat norma czasu pracy wygląda następująco:

  • 8 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy,
  • tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

 

Brak regulaminu pracy - dodatkowe informacje w umowie o pracę

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, pracodawca dodatkowo informuje na piśmie pracownika o obowiązującej porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, a także usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Umowa o pracę powinna kształtować stosunki między pracodawcą a pracownikiem, określając przede wszystkim podstawowe zasady współpracy. Treść umowy jest istotna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy i powinna chronić ich zawartymi postanowieniami przed wybieganiem poza jej ramy.

 

 

Wzór umowy o prace:

 

Żródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wzor-umowa-o-prace-z-omowieniem

 

Lista aktualności

Najnowsze oferty